Bir şirket kurulmadan önce karar verilmesi gereken şey şirketin hangi tür olacağı ile ilgilidir. Her ne kadar çok sık tercih edilmese de komandit şirket de şirket türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu içeriğimizde komandit şirket nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. 

Komandit Şirket Nedir?

İlk olarak komandit şirket nedir bu sorunun cevabını vererek başlayalım. Komandit şirket, iki ya da daha çok kişi tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı adı altında işletmek amacı ile, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan birazının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer ortaklarının sorumluluğu bir miktar sınırlanmış olan hak ehliyeti işletme konusuyla sınırlı tüzel kişiliğe sahip bir şirket türü olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu tip şirketlerin en net özelliği, ortakların bir kısmı sınırlı sorumluluğa sahipken bir kısmı sınırsız sorumluluğa sahiptir. Böylelikle direkt olarak ticaretle ilgilenmeden kazan elde edileceği gibi, ticaret bilgisi ve yeteneği olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle ilgilenme ihtimali ortaya çıkmış olur. 

Adi şirket nedir öğrenmek için: Adi Şirket Nedir, Nasıl Kurulur, Vergilendirilmesi Nasıldır?

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak ikiye ayrılan Komandit şirket, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 243 üncü maddesinde şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir ya da birkaçı sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak ya da ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan işletmeyi, işletmek hedefiyle kurulan şirketlere komandit şirket denilmektedir. Sınırsız sorumluluğu olanlara komandite, sınırlı olanlara ise komanditer denmektedir. Komanditer ortak gerçek ya da tüzel kişi olabilirken; komandite ortak sadece gerçek kişilerden müteşekkil olmaktadır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin tanımı 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 475 inci maddesinde yapılmış olup; buna göre sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirketin sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğu belirtilmiştir. Anonim şirketlerde olduğu gibi denetim ve yönetim kurulları vardır. Ortak sayısı beş kişiden az olamaz ve ortaklardan minimum biri komandite ortak olmak zorundadır. Ticaret unvanları komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi türünü gösterecek şekilde ibareden oluşması gerekir. Komanditer ortakların ad ve soyad bulunması kanunen yasaktır. 

Adi Komandit Şirketlerin Ticaret Siciline Tescil ve Oda Kayıt İşlemleri

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),
 2. Meslek Grubu Listesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),
 3. Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),
 4. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış),
 5. Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet) ,
 6. 5 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,
 7. Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde ayni sermayenin değerlemesine ilişkin değerleme raporu,
 8. Ayni sermaye konuluyor ise; konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, ( 1 adet asıl)
 9. Ayni sermaye konuluyor ise; ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 10. Ortakların ve yetkililerin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Antalya ili dışında ikamet eden ortakların ve yetkililerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),
  c) Fotoğrafı (2 adet),
 11. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı – 2 adet asıl ve 1 adet fotokopi)

 

Author

Write A Comment